فرم نظرسنجی، انتقادات و پیشنهادات

با تشکر از مراجعه ی شما بازدید کننده ی گرامی... لطفا تمامی گزینه های فرم نظرسنجی را با دقت تکمیل نموده و در صورت نیاز انتقاد و یا پیشنهاد خود را نیز ثبت نمایید... بیمارستان فوق تخصصی امید
طرز برخورد نگهبانی با شما و همکاران(*)

ورودی نامعتبر

طرز برخورد پرسنل پذیرش(*)

ورودی نامعتبر

ارائه آموزش های لازم بدو پذیرش(*)

ورودی نامعتبر

رعایت نوبت وقت ویزیت – عمل جراحی(*)

ورودی نامعتبر

ارائه توضیحات در رابطه با نوع بیمه، هزینه ها ، نوع اتاق و سایر موارد مورد نیاز با صبر و آرامش

ورودی نامعتبر

طرز برخورد و پاسخگویی منشی بخش(*)

ورودی نامعتبر

برخورد پرسنل خدمات با شما(*)

ورودی نامعتبر

وضعیت بهداشت و نظافت بخش، اتاق ، سرویس بهداشتی و ...(*)

ورودی نامعتبر

طرز برخورد و پاسخگویی پزشکان(*)

ورودی نامعتبر

ارائه آموزشهاي لازم درطول درمان و ترخیص توسط پزشک به شما(*)

ورودی نامعتبر

نحوه پاسخ گویی پزشکان به سوالات بیماران(*)

ورودی نامعتبر

تاثر عملکرد پزشک بر بهبودي بیماري شما(*)

ورودی نامعتبر

در دسترس بودن پزشکان درصورت نیاز(*)

ورودی نامعتبر

حفظ حریم شما هنگام معاینه پزشکی(*)

ورودی نامعتبر

طرز برخورد و پاسخگویی پرسنل پرستاري(*)

ورودی نامعتبر

ارائه آموزش ها درطول درمان و ترخیص توسط کادر پرستاري(*)

ورودی نامعتبر

میزان رسیدگی پرستاران و ارائه خدمات به شما(*)

ورودی نامعتبر

توجه پرستاران به حفظ آرامش(*)

ورودی نامعتبر

دسترسی به پرسنل پرستاري درصورت نیاز(*)

ورودی نامعتبر

فراهم کردن تسهیلات لازم جهت بهداشت فردي ( در اختیارقراردادن لباس و ملحفه و...)(*)

ورودی نامعتبر

ارائه اطلاعات در مورد مراقبت از خود توسط پرستار( رژیم غذایی، میدان فعالیت ، استفاده از دارو و...)(*)

ورودی نامعتبر

حفظ حریم شما هنگام انجام مراقبت توسط پرسنل پرستاري(*)

ورودی نامعتبر

کمک به شما در انجام امور مختلف ( خوردن دارو، غذا و ...)(*)

ورودی نامعتبر

طرز برخورد و پاسخگویی کارکنان آزمایشگاه(*)

ورودی نامعتبر

دقت و مهارت نمونه گیر آزمایشگاه(*)

ورودی نامعتبر

کیفیت غذا(*)

ورودی نامعتبر

نحوه سرو غذا و جمع آوري ظروف(*)

ورودی نامعتبر

رعایت رژیم غذائی بیمار(*)

ورودی نامعتبر

ساعت توزیع غذا(*)

ورودی نامعتبر

طرز برخورد مسئول توزیع غذا(*)

ورودی نامعتبر

سرعت انجام ترخیص(*)

ورودی نامعتبر

ارائه راهنمایی لازم براي انجام امور بیمه گري(*)

ورودی نامعتبر

پرداخت هزینه فقط در صندوق(*)

ورودی نامعتبر

برخورد پرسنل ترخیص(*)

ورودی نامعتبر

طرز برخورد پرسنل صندوق(*)

ورودی نامعتبر

طرز برخورد و پاسخگویی کارکنان تصویر برداري(*)

ورودی نامعتبر

مدت انتظار در واحد تصویر برداري(*)

ورودی نامعتبر

ارائه آموزش و توضیحات لازم(*)

ورودی نامعتبر

طرز برخورد و پاسخگویی کارکنان(*)

ورودی نامعتبر

آموزش لازم جهت مصرف دارو(*)

ورودی نامعتبر

نحوه پذیرش و مدت انتظار(*)

ورودی نامعتبر

وجود آرامش در بخش ( وضعیت سرو صدا ، نور و ...)(*)

ورودی نامعتبر

وضعیت تهویه اتاق ها(*)

ورودی نامعتبر

وضعیت بهداشتی و نظافتی(*)

ورودی نامعتبر

مناسب بودن ساعات ملاقات(*)

ورودی نامعتبر

انجام مددکاري(*)

ورودی نامعتبر

امکانات براي همراهانتان ( غذا ، صندولی و ...)(*)

ورودی نامعتبر

امکانات ارتباطی موجود ( تلفن و ...)(*)

ورودی نامعتبر

وجود مکان مناسب براي انجام فرایض دینی(*)

ورودی نامعتبر

نحوه ارائه خدمات آمبولانس خصوصی ( درصورت استفاده )(*)

ورودی نامعتبر

رعایت حفظ حریم خصوصی و تفکیک فضاي زن و مرد

ورودی نامعتبر

علائم راهنما براي مراجعه به واحدهاي مختلف(*)

ورودی نامعتبر

چنانچه لازم باشد مجدداٌ تحت مراقبت قرارگیرید آیا به این بیمارستان خواهید آمد ؟(*)

ورودی نامعتبر

آیا درصورت نیاز به بستري شدن به اقوام و دوستان خود این بیمارستان را پیشنهاد می کنید ؟(*)

ورودی نامعتبر

چنانچه پیشنهاد یا انتقادي دارید، ذکر بفرمائید
ورودی نامعتبر

ضد اسپم(*)
ضد اسپم
ورودی نامعتبر

ارسال فرم

منو