امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

بینش و ارزش

 

یکایک افراد جامعه متعهد به حفظ و احترام به کرامت انسان ها می باشند. این امر در شرایط بیماری از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

بر اساس قانون اساسی توجه به کرامت والای انسانی از اصول پایه جمهوری اسامی ایران میباشد و دولت موظف است  بهداشتی - درمانی را برای یکایک افراد کشور تأمین کند. بر این اساس ارائه خدمات سامت باید عادلانه و مبتنی بر احترام به حقوق و رعایت کرامت انسانی بیماران صورت پذیرد.

این منشور با توجه به ارزش های والای انسانی و مبتنی بر فرهنگ ایرانی و اسامی و بر پایه برابری کرامت ذاتی تمامی گیرندگان خدمات سامت و با هدف حفظ، ارتقا و تحکیم رابطه انسانی میان ارائه کنندگان و گیرندگان خدمات سامت تنظیم شده است.

 

حقوق بیمار

 

  • دریافت مطلوب خدمات سلامت حق بیمار است. اطلاعات باید به نحو مطلوب و به میزان کافی در اختیار بیمار قرار گیرد.
  • حق انتخاب و تصمی مگیری آزادانه بیمار در دریافت خدمات سلامت باید محترم شمرده شود.
  • ارائه خدمات سلامت باید مبتنی بر احترام به حریم خصوصی بیمار - حق خلوت - و رعایت اصل رازداری باشد.
  • دسترسی به نظام کارآمد رسیدگی به شکایات حق بیمار است.

 

 

 

 

 

 

منو