امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

جناب آقای دکتر بشارت - مشاور مدیرعامل

جناب آقای جعفری منش - مدیریت داخلی

جناب آقای دکتر عسگری - معاونت پزشکی

سرکار خانم دکتر سیما ایوبی - مدیریت ایمنی و فنی

جناب آقای دکتر وکیلی - مدیریت دفتر پرستاری

 

 

 

منو