کمیته بهداشت محیط مورخ 1397/05/29

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

موارد مورد بررسیدر کمیته بهداشت محیط مورخ 1397/05/29 بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی امید:

1-    قرارداد جدید با شرکت حامل پسماند شیمیایی-داروئی معتمد محیط زیست

2-    راهکارهای جدید در رابطه با جداسازی بهتر پسماندهای عفونی و بیمارستانی در بخش ها توسط پرسنل

3-    الویت تهیه خرید موارد مربوط به بهداشت و کنترل عفونت بیمارستان

 

4-    تائید و صرفه جویی و ساماندهی به کلیه محلولهای ضدعفونی مورد مصرف در کلیه بخش های بیمارستان

5-    دامه آموزشهای لازم به کلیه گروه های بیمارستانی

6-    رفع موارد بهسازی مربوط به بخش ها- آشپزخانه و عقد قرارداد سم پاشی بیمارستان

7-    خرید وسایل ضروری واحد بهداشت محیط و واحد C.S.S.D

8-    انجام کلیه امورات مربط به سنجه ها و اعتبار بخشی واحد بهداشت محیط و مدیریت پسماند

تهیه کننده: مسئول محترم واحد بهداشت محیط و مدیریت پسماند - سرکار خانم مهندس سحر قبادی

در تاریخ 29/5/97

در کمیته بهداشت محیط مرداد ماه موارد ذیل مورد بررسی قرارگرفت:

 

1-    قرارداد جدید با شرکت حامل پسماند شیمیایی-داروئی معتمد محیط زیست

2-    راهکارهای جدید در رابطه با جداسازی بهتر پسماندهای عفونی و بیمارستانی در بخش ها توسط پرسنل

3-    الویت تهیه خرید موارد مربوط به بهداشت و کنترل عفونت بیمارستان

4-    تائید و صرفه جویی و ساماندهی به کلیه محلولهای ضدعفونی مورد مصرف در کلیه بخش های بیمارستان

5-    دامه آموزشهای لازم به کلیه گروه های بیمارستانی

6-    رفع موارد بهسازی مربوط به بخش ها- آشپزخانه و عقد قرارداد سم پاشی بیمارستان

7-    خرید وسایل ضروری واحد بهداشت محیط و واحد C.S.S.D

8-    انجام کلیه امورات مربط به سنجه ها و اعتبار بخشی واحد بهداشت محیط و مدیریت پسماند

 

 

تهیه شده توسط

مسئول واحد بهداشت محیط و مدیریت پسماند

خانم مهندس سحر قبادی

>>> اشتراک گذاری مطلب از طریق شبکه های اجتماعی
 

منو